Algemene voorwaarden

Dit gedeelte van de website is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw Complementaire behandeling.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Rechten en plichten

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlener schap. Daarnaast hebben wij een aantal plichten en u als patiënt een aantal rechten met betrekking tot ‘het verwerken van persoonsgegevens’ hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 1.    De overeenkomst tussen Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
2.    Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.    Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) worden medegedeeld.
4.    Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.    Indien door Praktijk Audrey van Oosten (we audreyvanoosten.nl) of door Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.    Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Betaling en incassokosten
1.    Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een overboeking, op een door Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.    Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.    Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
4.    Indien Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid
1.    Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk Audrey van Oosten ( audreyvanoosten.nl) is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
2.    Indien Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3.    Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4.    Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.
5.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl).

Privacy
Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Beëindiging overeenkomst
1.    Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
2.    Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
o   –  de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht- vaardigen.
o   –  voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
3.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl), zal Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) anders aangeeft.

Vrijwaring
De cliënt vrijwaart Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) toerekenbaar is. Indien Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl), zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Praktijk Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Klachten
Orthomoleculair therapeut Audrey van Oosten (audreyvanoosten.nl) is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen. Download folder hier